title
Põlevkivibensiinist divesiniksulfiidi ja merkaptaanide ekstraktsiooni täidiskolonni arvutus
Calculation of packed extraction column for purifying oil-shale gasoline from sulfuretted hydrogen and mercaptans
Расчёт насадочной экстракционной колонны для очистки сланцевого бензина от сероводорода и меркаптанов
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Confidential thesis. Not available at academic unit.