title
Pankroti prognoosimise mudelid: võrdlusanalüüs
Bankruptcy prediction models: comparative analysis
author
Bamishe, Oloruntoba Paul
keywords
Ohlson’s O-score
financial ratio and manufacturing companies
supervisor
defence date
language