title
Eri maardlate põlevkivi lagunemise kineetika uurimine termogravimeetria meetodi abil
Analysis of the Kinetics of Decomposition of Oil Shales from Different Deposits by Thermogravimetrical Method
Исследование кинетики разложения горючих сланцев различных месторождений методом термогравиметрии
author
Sakharova, Daria
keywords
aktiveerimisenergia
termolüüs
thermogravimetrical analysis
thermal destruction
thermaldecomposition kinetics
thermolysis
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access