title
Tarnijate valmisolek kategooria juhtimise protsessis osalemiseks ning nende suhtumine kategooria kaptenite kasutusele võtmisesse Coop Eesti lemmikloomatoidu kategooria näitel
Suppliers willingness to participate in category management process and their attitude towards using category captains in the example of Coop Estonia pet food category
author
Keidla, Kaidi
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit