title
Eesti töötleva tööstuse tegevusala ettevõtete finantssuhtarvude seos makromajanduslike näitajatega aastatel 2011-2020
Estonian Manufacturing Companies' financial ratios relationship with main macroeconomic indicators during 2011-2020
supervisor
defence date
language