title
Personali voolavus ettevõttes – selle põhjused ja mõju ettevõtte finantsseisule (Roi OÜ näitel)
Employee turnover – causes and its impact on finances (Roi OÜ)
author
Gornischeff, Sandra
keywords
värbamiskulud
töörahulolu-uuring
recruitment costs
job satisfaction survey
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit