title
Töötajaskonna uuringud ja tulemuste rakendamine juhtimistegevuses (Akzo Nobel Baltics AS näitel)
Implementation of employee surveys in the management practices (the case of Akzo Nobel Baltics AS)
author
Järve, Nele
keywords
töötajaskonna uuringud
rahuloluuuring
kõrgetasemelise töösoorituse süsteemid
tulemusjuhtimine,
employee surveys
satisfacation survey
high-performance work systems
supervisor
defence date
language