title
Põlevkivienergeetika uute tehnoloogiate mõju tuhkade sideainelistele omadustele
Effect of new technologies in oil shale energetics on the binding properties of ashes
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal