title
Tarkvara varahalduse parimad praktikad ja küpsustaseme hindamine Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse näitel
Best Practices of Software Asset Management and Maturity Assessment on the Example of IT and Development Centre of the Ministry of the Interior
author
Miilits, Airi
keywords
tarkvara varahaldus
küpsustase
optimeerimismudel
SOM mudel
software asset management
optimization model
SOM model
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit