title
Töötajate kaasatuse parendamine Engy suhtlusroboti kaasabil
Improving employee engagement with the help of Engy chatbot
author
Rozenberg, Aleksei
supervisor
defence date
language