title
Kohana raamistiku kasutamine veebirakenduste loomiseks
Kohana frameworkuse for web-applications creation
Использование фреймворка Kohana для создания веб-приложений
author
Haljaste, Irina
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
ei kuulu avalikustamisele