title
Teadmusjuhtimise strateegiate rakendamine uueneva õpikäsituse elluviimise protsessis munitsipaallasteaedade näitel
Application of Knowledge Management Strategies In The Process of Implementing A Renewed Learning Approach On The Example of Municipal Kindergartens
author
Vaher, Helgi
keywords
teadmusjuhtimise strateegiad
uuenevad õpikäsitused
munitsipaallasteaiad
supervisor
defence date
language