title
Erinevate maavarade - lubjakivi, glaukoniitliivakivi, graptoliitargilliidi ning oobolusliivakivi koosväljamine Toolse maardlas
Extraction of different minerals - limestone, glauconite sandstone, graptolitic argillite and Obolus sandstone from Toolse deposit
keywords
glaukoniitliivakivi
oobolusliivakivi
Toolse maardla
glauconite sandstone
graptolitic argillite
Obolus sandstone
Toolse deposit
supervisor
defence date
language