title
Kukersiitse põlevkiviõli fenoolsete fraktsioonide leekpunktide katseline ja arvutuslik määramine
Experimental determination and calculation of flash points of kukersite shale oil phenolic fractions
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö