title
Põlevkivi ja uttegaasi tsirkuleeriva keevkihiga aurukateldes koospõletamise efektiivsuse ökoloogilis-majanduslik analüüs
Analysis of the environmental and economic efficiency of co-combustion of oil shale and semi-coke gas in circulating fluidized bed (CFB) boilers. Анализ экологической и экономической эффективности совместного сжигания сланца и ретортного газа в котлах с циркулирующим кипящим слоем
keywords
tsirkuleeriva keevkihiga katel
väljaheited
joint combustion
boiler with a circulating fluidized bed (CFB)
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal