title
Tagastatud toodete realiseerimisvõimalused AS ON24 näitel
Disposition alternatives for product returns on the example of AS ON24
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Piiratud ligipääs
Limited access