title
Kortermaja vajumise uuring kõrgtäpse nivelleerimisega ja invarlattide lihtsustatud kalibreerimise aprobeerimine
Apartment Building Subsidence Study Using High Precision Levelling and Aprobation of Simplified Calibration Invar Rods
author
Kivistik, Merle
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access