title
Organisatsioonikultuuri ja IKT lahenduse omaksvõtu protsessi vastastikused seosed DreamApply näitel
Interdependencies Between Organisational Culture and Adoption of an ICT Solution Study of DreamApply
author
Tartes, Triin
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Not available at academic unit