title
Suure Viisiku isiksusejoonte mõju kaasahaaratuse kujunemisele akadeemilises keskkonnas TTÜ Tallinna Kolledži ja Dalarna Ülikooli näitel
The Impact of the Big-5 Personality Model on Engagement in an Academic Context Illustrated by the Example of Tallinn College of TUT and Dalarna University
author
Aava, Kerli
keywords
Suure Viisiku isiksusejoonte mudel
tudengite kaasahaaratus
neurootilisus
avatus kogemusele
sotsiaalsus
meelekindlus
ekstravertsus
Big-5 personality model
student engagement
vigor
agreeableness
conscientiousness
openness
neuroticism
extraversion
supervisor
defence date
language