title
FIDIC lepingukokkulepped Eesti teedeehituses ning analüüs
FIDIC Contrct Agreements in the Estonian Road Construction and Analysis
author
Toome, Kristjan
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit