title
Äriühingu registreeritud asukoha piiriülene muutmine Euroopa Liidus: Õiguslike asjaolude hetkeseis
Cross-border transfer of a companys registered office in the European Union: Current legal situation
author
Kuolimo, Enna Emilia
keywords
Euroopa äriühinguõigus
ettevõtte liikuvus
piiriülene asukoha muutmine
piiriülene ühinemine
European Company Law
company mobility
cross-border merger
baschelor`s theses
defence date
language