title
Personali kaasatus ja seda mõjutavad faktorid Studio Moderna OÜ näitel
Employees Engagement and Factors Impacting it (on Example of Studio Moderna OÜ)
author
Kirš, Jevgenija
supervisor
defence date
language