title
Vanussurve Eesti turunduses ja hoiakud visuaalses reklaamis kasutatavate modellide suhtes
Ageism in Estonian marketing and attitude towards models used in visual advertising.
author
Saluste, Jaana
keywords
vanussurve
vanemaealine modell
visuaalne reklaam
age pressure
older models
visual advertising
defence date
language