title
Kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute registri infosüsteemi analüüs
Information System Analysis of Prisoners, Detainees and Remand Registry
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access