title
NPS ja kliendirahulolu seosed AS SEB Pank Kontaktikeskuse ärikliendi näitel
Correlations between NPS and Customer Satisfaction (based on the Example of AS SEB Bank Contact Centre Business Customer)
author
Grüning, Gaili
keywords
soovitusindeks Net Promoter Score ehk NPS
Net Promoter Score or NPS
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Confidential thesis. Not available at academic unit.