title
Krediidipoliitika analüüs ABB AS näitel
Credit Policy Analysis on the Example of ABB
keywords
ostjate võlgnevus
krediidipoliitika
maksetähtaeg
klientide maksmine
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit