title
Polümeerjäätmete ja nende põlevkivisegude termogravimeetriline analüüs
Thermogravimetric Analysis of Polymer Waste Products and their Mixtures with Oil Shale
Термогравиметрический анализ полимерных отходов и их смесей с горючими сланцами
author
Hruškova, Marta
keywords
polümeerjäätmed
polümeerjäätmete destruktsioon
polümeerjäätmete segu põlevkiviga
koostöötlemine
polymer waste
polymer waste destruction
mixtures polymer waste with oil shale
co-pyrolysis
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information