title
Tekstiilsüsta katte ja plastijäätmete uuskasutus Maffam Freeform kiigu istme projekti näitel
Kayak textile skin and plastic waste upcycling for Maffam Freeform swing seat project
author
Reitalu, Leelo-Maarja
keywords
säästlik uuskasutus
projekttootmine
jahvatatud plastijäätmed
FT-IR spektroskoopia
peidetud vesi
peidetud energia
sustainable upcycling
workshop
recycled plastic
FTIR Spectroscopy
hidden water
hidden energy
supervisor
defence date
language