title
Võlgniku kaitse võimalused maksejõuetuse regulatsioonis – Eesti ja Soome õigussüsteemi võrdlus
The Debtor’s interests protection in insolvency regulations – the Estonian and Finnish legal systems comparison
defence date
language