title
Arendusprotsessi ja selle tulemite kvaliteedi parandamise võimalikkuse analüüs Swedbank ASi projekti Makselink andmestiku põhjal
Analysis of the Possibility to Improve the Quality of the Development Process and its Outcomes on the Basis of the Dataset of the Swedbank AS Project Payment Request
author
Puusemp, Ingrid
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis, not available at academic unit