title
Koostootmiskompleksi investeeringute tasuvusanalüüs tööstusettevõtte näitel
Cost-benefit analysis of cogeneration complex investments based on industrial company
keywords
koostootmiskompleks
jahuti
veetöötlusjaam
suitsugaaside kondensaator
tootmismudelid
tasuvuse hindamismeetodid
cogeneration complex
cooler
water treatment plant
flue gas condenser
production models
cost-effectiveness assessment methods
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus