title
Raha paigutamise harjumused Eestis elavate eestlaste ja venelaste näitel
Habits of Placing Funds for Estonian and Russian People Who Are Living in Estonia
author
Shavrina, Anastasia
keywords
rahvuslik faktor
kultuurilised eripärad
finantsteadlikkus
raha planeerimine
empiiriline analüüs
kvantitatiivne andmeanalüüs
elektrooniline küsimustik
private people
national factor
cultural peculiarities
saving money
quantitative data analysis
electronic questionnaire
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network