title
Regressioonitestimise protsessi analüüsi ja hindamise meetodite arendamine
Developing Methods for Analysis and Evaluation of Regression Testing Process
author
Aravina, Margarita
keywords
testprotsessi küpsus
testimise meetrikad
test process maturity
testing metrics
supervisor
study program
defence date
language