title
Rahulolu arenguvestluste protsessi ja eesmärgipärasusega ning selle tõstmise võimalused Politsei- ja Piirivalveameti näitel
Satisfaction with the process and purposefullness of performance appraisal interviews and possibilities to raise it in Police and Boarder Guard Board
author
Anton, Signe
supervisor
defence date
language