title
Töökiusamise ja -vägivalla tajumine ning selle seos töölt lahkumiskavatsuse ja õigusliku abi otsimisega kiirabiasutuse näitel
Perception of workplace bullying and violence and it is relationship regarding to intention to leave and legal assistance in emergency medical service
supervisor
defence date
language