title
Kvaliteedisüsteemi olemus ja selle rakendamise mõju ettevõttele (Cipax Eesti AS näitel)
The Essence of the Quality System and Its Impact on the Company (based on the Example of Cipax Eesti AS)
author
Sirkel, Meline
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Confidential thesis. Not available at academic unit.