title
Energiaobjektide sisend-väljund karakteristikute mittetraditsioonilise polünomiaalaproksimeerimine
Non-traditional polynomial approximation of input-output characteristics of energy objects
author
Safronov, Ivan
keywords
aproksimatsioon
vähim ruutide meetod
aproksimatsiooni hälbe
kulukarakteristik
input-output characteristic
approximation error
expenditure characteristic
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus