title
Ericsson Eesti AS varude omamise kogukulu optimeerimine EMS-teenuste abil
Optimization of inventory holding costs by using Electronic Manufacturing Services in Ericsson Estonia Ltd
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit