title
Kohaliku omavalitsuse roll linnakujunduse õiguse kujundamisel
Local Governments Role in Designing Urban Design Law
author
Hunt, Märten
keywords
ehitusmäärused
üldplaneering
ametite pädevus
urban design
town-planning
legal regulations
building regulations
general planning
detail planning
offices competence
supervisor
defence date
language