title
Tööaja arvestus kaasaegse nutirakenduse kaasabil ja selle mõju toote omahinnale OÜ Plaat Detail näitel
The Use of Modern Mobile Application for Timekeeping and its Impact on Product’s Cost (based on the Example of OÜ Plaat Detail)
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language