title
Põlevkivi, hakkpuidu ja retordigaasi koospõletamine tsirkuleeriva keevkihiga kateldes
Co-combustion of a mixture of oil shale, wood chips and retort gas in Circulating Fluidized Bed boiler. Совместное сжигание сланца, древесной щепы и ретортного газа в котле с циркулирующим кипящим слоем
author
Poljakova, Julia
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal