title
Surnud isiku viimane alaline elukoht kui peamine ühendav tegur Pärimismääruse (650/2012) kontekstis
The Last Habitual Residence of the Deceased as the Principal Connecting Factor in the Context of the Succession Regulation (650/2012)
author
Atallah, Max
keywords
surnud isik
piiriülene pärimine
last habitual residence (LHR)
Succession Regulation (SR)
connecting factor
defence date
language