title
Audiitorettevõtjate hinnangud pakendiregistrisse esitatavate andmete audiitorkontrolli kohustusele Eestis
Audit Firms Assessments of the Obligation to Audit the Data to Be Submitted to the Packaging Register in Estonia
keywords
pakendiaruandluse audiitorkontroll
audiitorettevõtjad
pakendiaruandluse vajalikkus
sätestatud piirmäärad
audit firms
packaging reporting necessity
stipulated marginal rates
defence date
language