title
Ohtlike ainete säästlik maanteevedu Eskaro AS näitel
Safe road transport of dangerous goods by example Eskaro LTD
author
Kirjušetškina, Marija
keywords
veonduslogistika
säästlik maanteetransport
transportational logistics
sustainable road transport
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Piiratud ligipääs
Limited access