title
Logistiliste võtmetegevuste protseduuranalüüs väike- ja keskmise suurusega ettevõtetes Loodusvägi OÜ näitel
Procedure analysis of key logistics activities in small and medium enterprises at the example of Loodusvägi LLC
author
Vunk, Külli
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language