title
Tuhasuse määramine EVS 669:1996 meetodil erinevate leiukohtade põlevkivis võrreldes muude analoogiliste standarditega. Ash determination in oil shales of different deposits according to EVS 669:1996 method compared with similar standards. Определение зольности разных месторождений по методу EVS 669:1996 в сравнении с другими аналогичными стандартами
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Suštšik, D.
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information.