title
Sotsiaal-majandusliku ebavõrdsuse klasteranalüüs Euroopa Liidu riikide näitel aastatel 2006 ja 2014
Cluster analysis of socio-economic inequality of the European Union countries in the years 2006 and 2014
author
Sapron, Darja
keywords
sotsiaal-majanduslik ebavõrdsus
sotsiaalmudel
Gini koefitsient
socio-economic inequality
social model
Gini coefficient
supervisor
defence date
language