title
Töögruppide ja meeskondade tajutud töökoormus ning selle mõju tööga rahulolule ja efektiivsusele avaliku sektori näitel
Perceived workload of workgroups and teams and its impact on work satisfaction and team efficiency in the public sector
author
Rüütel, Maris
supervisor
defence date
language