title
Suurenenud külastuse tajutavad mõjud Eesti rabadele
Perceived threats of increased visitation to Estonian boglands
author
Toomingas, Kaire
keywords
kestlik loodusturism
rabad
rabaturism
külastuskoormus
nature tourism
boglands
defence date
language