title
Investeeringu tasuvusanalüüs tütarettevõtte soetamiseks ehitusettevõtte näitel
Investment Profitability Analysis for Acquisition of Subsidiaries by Example of Construction Company
keywords
diskonteeritud rahavoo meetod
suhtarvu analüüs
discounted cashflow method
risk assesment
finacial analysis
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language